5 najciekawszych wtyczek do Vim’a

Vim będący ulepszoną wersją starego, dobrego Vi’a. Oprócz bycia genialnym generatorem znaków losowych potrafi obsługiwać mnóstwo różnych wtyczek. Tak uzbrojony Vim jest spokojnie w stanie zastąpić wiele zintegrowanych środowisk programistycznych.

Wtyczka to podświetlania składni, podpowiadania kodu, współpracy z gitem? To tylko te najbardziej podstawowe wtyczki z całej wielkiej listy, którą możemy znaleźć pod adresem: http://vimawesome.com

Jako ciekawostkę dodam, że Vim jest udostępniany na licencji charityware kompatybilnej z GPL.

Vim (lub jego wersja graficzna: gvim) znajduje się w każdej dystrybucji linuxowej. Oprócz samego Vim’a będziemy potrzebowali menedżera wtyczek. Na ten moment najpopularniejszy jest chyba Vundle.

Jeśli Vundle jest nie dostępny w dystrybucji to można go łatwo zainstalować:

git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git ~/.vim/bundle/Vundle.vim

Następnie należy utworzyć i skonfigurować plik ~/.vimrc, do którego należy wkleić:

set nocompatible              " be iMproved, required
filetype off                  " required

" set the runtime path to include Vundle and initialize
set rtp+=~/.vim/bundle/Vundle.vim
call vundle#begin()

" let Vundle manage Vundle, required
Plugin 'VundleVim/Vundle.vim'

" Plugins


" All of your Plugins must be added before the following line
call vundle#end()            " required
filetype plugin indent on    " required
" To ignore plugin indent changes, instead use:
"filetype plugin on
"
" Brief help
" :PluginList       - lists configured plugins
" :PluginInstall    - installs plugins; append `!` to update or just :PluginUpdate
" :PluginSearch foo - searches for foo; append `!` to refresh local cache
" :PluginClean      - confirms removal of unused plugins; append `!` to auto-approve removal
"
" see :h vundle for more details or wiki for FAQ
" Put your non-Plugin stuff after this line

Instalacja wtyczki polega na znalezieniu jej na stronie vimisawesome.com, wklejeniu jej nazwy przypisanej do Vundla do pliku .vimrc zaraz po linijce Plugins np.: Plugin 'scrooloose/nerdtree’, a następnie z poziomu Vim’a wpisanie komendy: :PluginInstall

Pierwsza wtyczka to wspomniany już nerdtree, która pozwala na dostęp do plików z poziomu Vim’a. Ot taki menedżer plików.

vim_nerdtree

Druga wtyczka to syntastic, która umożliwia wyświetlanie błędów składniowych dla danego języka programowania, a obsługuje praktyczne wszystkie najbardziej znane. Po instalacji przez Vundla należy dokonać konfiguracji poprzez dodanie polecanych ustawień do pliku .vimrc (na końcu pliku).

set statusline+=%#warningmsg#
set statusline+=%{SyntasticStatuslineFlag()}
set statusline+=%*
let g:syntastic_always_populate_loc_list = 1
let g:syntastic_auto_loc_list = 1
let g:syntastic_check_on_open = 1
let g:syntastic_check_on_wq = 0

Oraz doinstalowanie odpowiedniego silnika odpowiedzialnego za dany język. Lista jest dostępna tutaj: https://github.com/scrooloose/syntastic/wiki/%28v3.7.0%29—Syntax-Checkers

vim_syntastic

Trzecia wtyczka to vim-airline, odpowiedzialna za konfigurację pasku statusu. Potrafi również zintegrować się z innymi wtyczkami. Wyraźnie wyczuwalna moc konfiguracji 🙂

vim_airline

Czwarta wtyczka to youcompleteme, która podpowiada składnię języka programowania, w którym piszemy wraz z krótkim opisem. Po samej instalacji wtyczki należy jeszcze dokonać kompilacji głównego komponentu:

Ze wsparciem dla C:
cd ~/.vim/bundle/YouCompleteMe
./install.py --clang-completer

Bez wsparcia dla C:
cd ~/.vim/bundle/YouCompleteMe
./install.py

vim_youcompleteme

Na koniec piąta wtyczka, coś więcej dla oczu czyli motyw graficzny molokai. Po instalacji należy dokonać wpisu do .vimrc: colo molokai

vim_molokai